OBCHODNÉ PODMIENKY


OBJEDNÁVANIE TOVARU


• Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
• Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.
• Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému obsahujúci objednávku, priradené číslo objednávky a údaje potrebné pre platbu. Naša spoločnosť môže kupujúceho neskôr kontaktovať telefonicky alebo e-mailom za účelom overenia alebo doplnenia informácii v objednávke.
• Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
• Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
• Každá objednávka musí obsahovať:
o Meno kupujúceho
o Poštovú adresu pre doručenie tovaru, prípadne fakturačnú adresu
o Telefónne číslo a e-mailovú adresu
o Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
o Počet kusov z každej položky tovaru
o Dátum vystavenia objednávky
o Spôsob úhrady za tovar
o Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
o Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
o IČO, DIČ, prípadne IČ DPH spoločnosti

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY


• Kupujúci môže vykonať platbu za tovar bankovým prevodom, a to pred prevzatím tovaru alebo kuriérnou dobierkou.
• Pri platbe bankovým prevodom vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o zaevidovaní objednávky a platobné údaje.
• V prípade, že Vám údaje pre vykonanie platby nebudú e-mailom doručené do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

• Ak zákazník neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
• V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad) obsahujúca objednaný tovar aj prepravné náklady.
• Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách v internetovom obchode.
• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
• Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY


• Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom, alebo môže kupujúci prevziať tovar osobným odberom 5 km od centra mesta Martin.
• Tovar bude odoslaný v lehote 10 dní odo dňa úhrady objednaného tovaru prevodom na bankový účet alebo do 10 dní odo dňa objednania tovaru v prípade dobierky alebo prevzatí osobným odberom.
• Náš systém kupujúceho automaticky e-mailom informuje o každej zmene objednávky (zaradenie objednávky, úhrada objednávky, odoslanie tovaru).
• V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, budeme Vás kontaktovať e-mailom, prípadne telefonicky a oznámime Vám termín odoslania.
• Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:
o Pri osobnom odbere si účtujeme poplatok 2,50 €.
o Preprava kuriérskou službou: 6,99 € s DPH
• Pri nákupe nad 450 € máte prepravu zadarmo až do domu, kdekoľvek po celej SR.
• Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
• Teda reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

VRÁTENIE TOVARU


Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte nás a zašlite písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu, či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte tovar nepoškodený, nepoužívaný vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

REKLAMÁCIE


• Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
• Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
• Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.
• Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
• Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
• Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


• Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
• Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám ani iným subjektom.